องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการขยายถนน คสล. บ้านดอนชุมช้าง หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายทองคำ สีทานอก - บ้านนายสุวรรณ ผ่องแผ้ว)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง    

10 มี.ค. 66 24