องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
กองช่าง

นายพิเชษฐ ผ่องเพิ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวกีฬาทิพย์ กุนอก
เจ้าพนักงานธุรการ


นายคมกริช อาสานอก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายภานุวัฒน์ ประจิตร
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


นางสาวไพลิน แสงทอง
คนงานทั่วไป