องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
กองคลัง

นางประคอง สมพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางพิชญ์ชกาญจน์ กลิ่นดอกพุฒ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางเอ็มอร ภูลายยาว
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางศิริลักษณ์ แก้วฝ่ายนอก
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสุนีย์รัตน์ สิริรุจิชาญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวภาริกา แผนชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวยุพิน เก่งรำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ