องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ข้อมูลประชากร

 


  ข้อมูลประชากร


จำนวนประชากรตำบลโนนทองหลาง
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
รวม
จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชาย
หญิง
1
บ้านโนนทองหลาง
258
277
535
134
2
บ้านตลาดโนนทองหลาง
119
106
225
81
3
บ้านบัวน้อย
119
93
212
56
4
บ้านหนองนาโคก
538
538
1,076
266
5
บ้านหนองไผ่ล้อม
309
276
585
148
6
บ้านไร่
451
432
883
212
7
บ้านหนองแวง
338
338
676
178
8
บ้านดอนหัน
331
328
659
163
9
บ้านโนนกระพี้
371
365
736
182
10
บ้านดอนชุมช้าง
381
354
735
194
11
บ้านศรีพัฒนา
340
312
652
157
12
บ้านป่าตอง
211
175
386
97
13
บ้านโคกสะอาด
372
328
700
179
14
บ้านดอนโก่ย
56
59
115
34
15
บ้านชัยเจริญ
195
185
3380
110
   
4,389
4,166
8,555
2,193