องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
สำนักปลัด อบต.

นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา
ปลัด อบต.


นางพรพรรณ บุญดี
ปลัด อบต.


นางสุญาณี นรมาตร์
ปลัด อบต.


นายกิตติ วันนอก
นักพัฒนาชุมชน


นางวิภาวดี อาสานอก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางธนวรรณ ทิพย์ธรรมา
นักจัดการงานทั่วไป


น.ส.ชนาธินาถ พุทธมาตย์
นักทรัพยากรบุคคล


น.ส.พัชรณัฏฐ์ กองจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.เยาวลักษณ์ แสนนั่งล้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายอ๊ากเก้อ แสวงเงิน
พนักงานขับรถยนต์


นายจำรอง นาชัยพลอย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร