องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางพรพรรณ บุญดี
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขรณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวอังสุมาลิน โกฏิหอม
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวอรุณี ไร่ดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ