องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านไร่ หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายบุญจันทร์ การนอก - บ้านนายทองใส ทวีศักดิ์)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง    

26 ม.ค. 66 52